Veier, dekker 
og trafikkerte områder

An aerial shot of the M1 Junction 19 Improvement Scheme

Veier, dekker og trafikkerte områder

Få byggingen til å gå raskere og reduser kostnadene for veier med og uten dekke, øk levetiden på dekket og reduser vedlikeholdsbehovet.

Styrking av de ubundne lagene gjør det mulig å redusere tykkelsen på lagene ved å redusere volumet av ikke-fornybart bærelagsmateriale og andre dekkematerialer. Slik reduseres kostnader, tidsbruk og utslipp, noe som bidrar til å nå bærekraftmål.   

Tensars geonett-teknologi brukes til: 

  • Stabilisering av grunnen og undergrunnen,  
  • Reduksjon av forsterkningslag og nedre bærelag,  
  • Å forbedre funksjonen til veier med og uten fast dekke,  
  • Å øke bæreevnen til dekker beregnet på høy belastning,  
  • Tensars mellomlagsprodukter for asfalt reduserer sprekkdannelse og øker levetiden på asfaltflater med tanke på utmatting.   
Image of Fleksible dekker

Fleksible dekker

Fleksible dekkestrukturer svikter ofte før tiden på grunn av progressiv forskyvning i sideretningene og vertikalt, samt svekking av undergrunnen og de ubundne bærelagene. Tensar geonett gir en bedring av den totale stivheten til dekkestrukturene som bærer trafikk, ved å låse seg sammen med steinmassene og holder disse på plass slik at en får et mekanisk stabilisert lag (MSL). Dette fører til bedret funksjon ved håndtering av trafikk, og man minimaliserer vedlikeholds- og rehabiliteringsintervallene som er vanlige for fleksible dekker.

Sprekker i overflaten bidrar til nedbryting av fleksible dekker, men Tensar mellomlagsprodukter for asfalt, installert under overflatelaget, blir veiens skjulte styrke. Spredningen av sprekker hemmes, og dekkets egenskaper med hensyn til utmatting styrkes. Dekkets funksjon bedres drastisk, og sluttresultatet er at vedlikeholds- og livsløpskostnadene reduseres.

Les mer
Image of Stive dekker

Stive dekker

Tensar kan hjelpe deg med å bygge stive dekker som er sterkere og varer lenger. Ved å bygge stivt dekke over et mekanisk stabilisert lag (MSL) som tar i bruk Tensar geonett, oppnår man sterkere bæring enn ved å bygge med et tykkere bærelag bestående av steinmasser. Dette resulterer i et mer robust dekkefundament som ikke kommer til å miste styrke over tid.  

Geonettet låses sammen med, og binder fast steinmassene i bærelaget, noe som fører til mindre deformering gjennom dekkets levetid. Denne bindingen reduserer muligheten for bevegelse i partiklene, og begrenser deformeringen av fundamentet og at steinmassene i bærelaget forurenses av jorden i undergrunnen.

De fleste av problemene med dekker i betong skyldes skjøter med dårlig funksjon. Dårlig overføring av last skaper høye spenningsnivåer i betongblokkene, noe som bidrar til sprekker, pumping og brudd i hjørner. Tensar-geonettets MSL gir et stivt, motstandsdyktig lag, noe som minimerer muligheten for differensialbevegelser i betongoverflaten som gjør at sprekker og hjørnebrudd oppstår. 

Image of Dekker for sterk belastning

Dekker for sterk belastning

Strukturell design og konstruksjon er avgjørende viktig for dekker som skal tåle tung belastning. Mange brukes i funksjoner der påkjenningene er høye, som intermodal-, havne- og lasteanlegg, rullebaner på flyplasser, lager-/distribusjonssentre og korridorer for tunge trucker.

Dekker for tung belastning må ofte håndtere langsom og stillestående trafikklast som gir ultrahøy belastning. Overflaten kan være asfalt, betong eller dekke i form av blokker.

Ved å integrere Tensar geonett når man designer dekker for tung belastning, er det mulig å forlenge den forventede levetiden for slike dekker med en faktor på tre til seks ganger, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser over dekkets levetid.

Image of Veier uten fast dekke

Veier uten fast dekke

De fleste forbindelsesveier, veier mellom landlige områder og byer , veier for tung anleggstrafikk, adkomstveier og midlertidige veier har ikke fast dekke, eller de har en tynn, ikke-strukturell oljegrusoverflate som skal gi vanntetting eller støvkontroll. Her er det de ubundne lagene som må beskytte undergrunnen og holde veioverflaten jevn.

Under byggingen må svak eller variabel jord i undergrunnen beskyttes mot videre deformering. Etter byggingen må undergrunnen beskyttes mot trafikkbelastning som kan føre til deformering av undergrunnen og svikt i veien.

Tensar geonett er designet for å låses sammen med og holde fast steinmassene og danne et mekanisk stablisert lag (MSL) som fordeler belastningen jevnt, øker bæreevnen og sikrer stabilitet og funksjon på lengre sikt. Ved å styrke bærelaget er det mulig å redusere lagtykkelsen. Ved å redusere volumet av ikke-fornybare steinmasser reduserer man også kostnader, tidsbruk og utslipp, noe som bidrar til å nå bærekraftmålene.

Les mer
Image of Asfaltarmering

Asfaltarmering

Sprekkdannelse i asfaltlaget sprer seg og gjør at vann kan trenge inn og svekker fundamentlaget og undergrunnen, og fører både til ytterligere forringelse og permanent tap av styrke. Asfaltarmering reduserer refleksjonssprekker i asfaltdekker, og sprekker som begynner med termisk bevegelse i de underliggende lagene eller krymping i jordlagene under. Armering av et asfaltlag kan også forlenge levetiden ved at man utsetter tidspunktet hvor utmattingssprekker begynner å utvikle seg.

Tensar har en rekke geonett til bruk som asfaltmellomlag og kompositter designet for å virke sammen med det bitumenbundne laget, for å øke strekkstivheten, begrense overbelastning og redusere sprekkutvikling og -størrelse. Komposittmellomlag består av et geonett bundet til et tekstil, slik at de sammen gir en armeringseffekt og fungerer som et belastningsabsorberende membranmellomlag (SAMI) og en sperre mot fukt.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0