Boliger og private boliger

A residential housing estate with a green space in front of it

Boliger og private boliger

Kostnads & tidsbesparelse for boligutbyggere

Økende priser på byggematerialer og en økende mangel på faglærte arbeidere, ofte kombinert med behovet for å bygge på tidligere industriområder og andre typer tomter som er marginalt egnet, gjør at utviklere av boligprosjekter trenger løsninger som styrker bunnlinjen og gjør det mulig å bygge raskere og sikrere. De må også veie disse kostnads- og tidsbesparelsene mot miljøkrav og de estetiske behovene til de som berøres lokalt, og til de som skal bli eiere og beboere.  

Tensars velprøvde teknologi bidrar til å få mest mulig ut av alt tilgjengelig tomteareal, reduserer kostnader og materialbruk og gjør at byggingen går raskere, slik at man håndterer utfordringen som ligger i bærekraftmål og behovet for å være beredt på klimaendringene.

Image of Svak eller variabel grunn

Svak eller variabel grunn

Før byggearbeidet kan starte, må man ha pålitelige, ryddige atkomst- og lagringsområder. Svak eller variabel grunn er en betydelig utfordring for utbyggere. Tensar geonett kan gi sterke, stabile veifundamenter, selv over de svakeste jordtypene. Ved å stabilisere forsterknings- eller bærelagene kan kravet til samlet tykkelse reduseres, noe som betyr besparelser i utgraving og materialer.

Og når nedbøren setter inn, kan Tensar geonett brukes til å stabilisere arbeidsplattformer som brukes til atkomst og lagring, slik at arbeidet kan fortsette uansett vær.

Image of Plattformer for spunting

Trygge spuntingplattformer til halve prisen

Når det er behov for spunting i et prosjekt, er det utbyggerens ansvar å sørge for sikre plattformer som riggene kan operere fra, og på svake jordlag kan kostnaden for spuntingplattformer bli betydelig. Tensar har velprøvde designteknikker for stabiliserte plattformer som typisk medfører kostnadsbesparelser på over 50 %.

Image of Veier og andre områder med fast dekke

Veier og andre områder med fast dekke

Ofte er veiene de første og de siste, større aktivitetene. De må kunne tåle høy belastning i form av anleggstrafikk i de første stadiene for å kunne tilfredsstille eiere og lokale myndigheter på lang sikt. Tensar geonett kan redusere bærelag og asfaltlag samtidig som funksjonen er den samme, eller bedre: Det er mulig å redusere den samlede veitykkelsen med opptil 50 %. Ved å stabilisere de ubundne lagene med Tensar geonett – selv på fast grunn – kan utbyggere korte inn tidsskjemaet med flere dager, redusere materialbruken, minimere utgraving, kutte ned på transportbevegelser og gi eierne et byggverk som tåler mer.

Image of Støttemurer og bratte skråninger

Støttemurer og bratte skråninger

Støttemurer og skråninger som kunstig gjøres brattere med beplantning kan bidra til å få maksimalt ut av det tilgjengelige tomtearealet, samtidig som estetikken i prosjektet forbedres. Tensar tilbyr et utvalg systemer for jordstøtting, som kan håndtere kompleksiteten i ethvert prosjekt. I bruk sammen med Tensars énaksiale geonett og Tensars designstøtte gir støttesystemene våre både skjønnhet og holdbarhet.

Image of Motstandsevne i fundamenter i seismisk aktive områder

Motstandsevne i fundamenter i seismisk aktive områder

Visse jordtyper er tilbøyelige til flytendegjøring (tiksotropi), og når man står overfor disse i seismisk aktive områder, har utbyggeren en utfordring. Det finnes velprøvde teknikker som minsker effekten av flytendegjøring på lavtliggende strukturer. De benytter stive mattefundamenter av bærelagsmateriale, stabilisert med Tensar geonett. Det finnes designstøtte tilgjengelig fra Tensar for disse enkle, men effektive løsningene.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0