Veier og motorveier

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Veier og motorveier

Hjelper veimyndigheter med å strekke budsjettene lenger 

Veimyndigheter, enten de er lokale eller på nasjonalt nivå, har en enorm oppgave med å bygge og vedlikeholde veiene i sine områder. Ingeniører som designer nye veier, søker å levere sikrere, bedre, mer holdbare veier på en mer økonomisk og mer bærekraftig måte og med bedre tåleevne med hensyn til klimaendringer.

De som har ansvar for å vedlikeholde eksisterende veier, opplever et voksende gap mellom behovene som følger med et nettverk i forfall og pressede vedlikeholdsbudsjetter. Nå som material- og arbeidskostnadene stiger hele tiden og veimyndighetene stadig må ta ansvar på nye områder – hvordan kan de henge med? 

 Tensar har hjulpet veimyndigheter med å strekke budsjettene for dekke, jordarbeid og brukonstruksjoner lenger, ved å bruke vår velprøvde teknologi – støttet av Tensars ekspertise og programvare.

Image of Veidekke

Veidekke

Veidekke-designere velger Tensar-teknologi for å forbedre levetiden på nytt dekke, eller for å kunne redusere tykkelsen på dekket. Tensars stabiliserings-geonett designes inn i dekkelagene, plassert under eller inne i de ubundne lagene, slik at man kontrollerer bevegelse i bærelaget, reduserer deformering og øker dekkets styrke i dekkeseksjonen og øker og opprettholder stivheten.

Ved å redusere tykkelsen på dekket oppnår man besparelser i material- og transportkostnader, byggetid og CO2-utslipp. Når man øker levetiden på et dekke, reduseres det fremtidige vedlikeholdsbehovet, og de samlede kostnadene gjennom dekkets levetid synker. I tillegg til de ubundne lagene er det potensiale for å øke effektiviteten til asfaltlagene i fleksibelt dekke. Tensar mellomlagsprodukter for asfalt kan innlemmes i asfaltlagene og øker asfaltens motstandsdyktighet mot tretthet. Dette gjør at designeren kan vurdere tynnere asfaltlag ved behov for egenskaper på et gitt nivå. Reduksjon av asfalttykkelsen har betydelig innvirkning på totalkostnaden for dekket. Hvis man velger å øke nivået på egenskapene, vil man dra fordel av reduserte kostnader over dekkets levetid.

Image of Veifundamenter

Veifundamenter

Funksjonen til et dekke påvirkes direkte av kvaliteten og levetiden på det underliggende fundamentet. Når man designer veier over svake eller variable jordlag, må man vurdere hvordan veien skal konstrueres såvel som materialene og lagtykkelsen som er nødvendige for å gi et sterkt og stabilt fundament. Det er også viktig å beskytte undergrunnen under byggingen. Deformering, spordannelse og omforming av undergrunnen påvirker styrke og undergrunnens evne til å holde på vann, noe som påvirker funksjonen og levetiden til det nye dekket.

Tensar geonett kan forbedre funksjonen til kjørebaner med og uten fast dekke ved å beskytte undergrunnen under byggingen, noe som stabiliserer forsterkningslaget og/eller de nedre bærelagene slik at man får et best mulig veifundament. Ved å stabilisere og styrke fundamentlagene kan både forsterkningslaget og de nedre bærelagene reduseres i tykkelse, slik at man sparer byggekostnader. Det reduserer også behovet for graving, materialforbruket. transport til og fra anleggsstedet og CO2-utslippene, slik at man får en veikonstruksjon som er mer miljømessig bærekraftig og med større tåleevne.

Image of Enda bedre verdi

Enda bedre verdi

Hva om du kunne designe veidekker som fungerer bedre, på en mer bærekraftig måte og med større tåleevne – uten at kostnaden øker? Hva om du kunne forlenge levetiden til dekket med opptil 200 %, eller øke levetiden til et toppdekke, slik at kostnad/km/år på legging av nytt dekke.

Veidekkets overflate er kanskje det offentlige fokuset på en motorvei, men nettverket er fundamentert på store landskapskonstruksjoner, voller og brukonstruksjoner. Bygningsingeniører og geoteknikere som bygger infrastruktur for motorvei har det samme presset på seg: å skulle levere mer, for mindre. De prøver også å designe mer økonomisk, mer bærekraftig og med større tåleevne. Målet er å konstruere hevede motorveibaner med redusert fotavtrykk, raskere og med reduserte karbonutslipp, samt bruoverflater (uten lager som medfører stort vedlikeholdsbehov) som hviler direkte på landkar av armert jord som bygges av resirkulert fyllmasse, og medfører lavere kostnad. Tensar har velprøvde, innovative løsninger for veidekker, landskapsforming og brukonstruksjoner – støttet av Tensars ekspertise og programvare.

Image of Ekspanderende jordarter

Ekspanderende jordarter

Veimyndighetene må på noen steder takle ekspanderende leirjord, som potensielt kan ha alvorlig innvirkning på levetiden til nye veidekker med de krympende og ekspanderende bevegelsene som oppstår ved fuktighetsforandringer i disse jordartene. Dette merkes vanligvis i form av at veibanen får sprekker langs kjøreretningen tidligere enn en skulle forvente. Tensars stabiliserende geonett, designet inn i det nye dekket, har vist seg å redusere effektene av krymping, noe som gir en kraftig økning i levetiden til dekket.

Image of Vedlikehold av dekker

Vedlikehold av dekker

Konvensjonelle strategier for vedlikehold av dekker innebærer ofte at man legger et nytt lag asfalt over den eksisterende flaten for å fornye forseglingen og forlenge levetiden. Imidlertid vil sprekker eller skjøter i det eksisterende dekket ofte reflektere gjennom og inn i det nye toppdekket, slik at effektiviteten reduseres og levetiden forkortes, og ofte er den eneste løsningen tykkere og tykkere toppdekker: sprekkene vinner alltid til slutt.

Ved bruk av et Tensar-asfaltmellomlag under toppdekket kan sprekker avskjæres, slik at spredningen forsinkes og toppdekkets levetid øker. Kostnaden per kilometer/år på toppdekkejobben forbedres sterkt. Ved å betale litt mer for å innlemme asfaltmellomlaget i veibanen får man en uproporsjonalt større effekt på totalkostnaden.

Image of Rehabilitering av veibanen i full dybde

Rehabilitering av veibanen i full dybde

De økende materialkostnadene og stadig strengere kravene til bærekraft har gjort det nødvendig å resirkulere eller gjenbruke veimaterialer. Rehabilitering av veien i full dybde får større og større aksept, og det brukes mye i mange regioner. De eksisterende dekkene pulveriseres, legges på nytt og komprimeres, etterfulgt av legging av ny asfalt eller fornyelse av overflaten. I noen tilfeller påføres det nytt bindemiddel i form av bitumen eller sement i løpet av prosessen. Ved å designe inn et Tensar stabiliserings-geonett under det resirkulerte laget får man bedre komprimering og styrker det rehabiliterte dekket, slik at levetiden øker.

Image of Landskapskonstruksjon og bruer

Landskapskonstruksjon og bruer

Nesten alle motorveiprosjekter omfatter bygging av støttemurer, hevet veilinje, landkar for bruer og andre strukturer. Veimyndigheter og entreprenører innen motorveiarbeid har lenge satt pris på de mange fordelene ved Tensars løsninger for jordarmering. Tensar har et utvalg TensarTech-jordstøttesystemer for støttemurer, bratte voller og landkar for bruer. Disse løsningene gir svært betydelige kostnadsbesparelser og planleggingsmessige fordeler i forhold til andre byggemetoder. De gjør det også mulig å bruke resirkulerte materialer, eller materialer utvunnet på stedet, slik at kostnadene holdes nede og den lokale påvirkningen blir så liten som mulig. Tensar har også innovative løsninger for bygging av vollfundamenter over svake jordarter, som kan være raskere å bygge, med redusert arealbruk og kontrollerte setninger.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0