Arbeidsplattformer

An aerial shot of a construction site

Arbeidsplattformer

En unik designtilnærming og programvare spesielt for stabiliserte arbeidsplattformer

Sikkerhet er kritisk viktig ved bruk av mobilkraner, pelerigger og annet tungt utstyr på byggeplasser – særlig over svak og variabel grunn. Det er avgjørende viktig å ha en sikker arbeidsplattform. Lagringsområder for maskiner og materialer på stedet må være jevne, rene og frie for groper.

Tensar geonett kan bygges inn sammen med det granulære materialet for å stabilisere det og øke bæreevnen, slik at deformering av overflaten og setninger begrenses. Ved å styrke det granulære laget er det mulig å redusere plattformtykkelsen.  Ved å redusere fyllmassevolumet reduserer man også kostnader, tidsbruk og utslipp, noe som bidrar til å nå bærekraftmålene.

Image of Forbedre styrken til plattformen

Hvordan gjør Tensar geonett plattformdesignet bedre?

Sammenlåsingsmekanismen og innesperringen av partiklene som oppstår mellom steinmassene og Tensar geonett, forhindrer at det granulære materialet beveger seg i horisontalplanet. Dette skaper et mekanisk stabilisert lag som øker bæreevnen betydelig og kontrollerer ujevn setning. 

Image of Fordelene

Fordelene

Bruk av Tensar geonett til å lage et mekanisk stabilisert aggregert lag (MSL) har betydelige fordeler i forhold til plattformer med ikke-stabiliserte bærelag:

  • Økt bæreevne: Det mekanisk stabiliserte laget har økt bæreevne og skaper et tryggere og mer pålitelig fundament for bruk av tunge anleggskjøretøyer og maskineri.
  • Redusert lagtykkelse: Bærelaget kan reduseres med mer enn 50% uten noe funksjonstap. Dette kan også bety en reduksjon i mengden jord som må graves ut fra undergrunnen og fjernes. 
  • Resirkulert fyllmasse, eller av lavere kvalitet: Når lagene får bedre funksjon, kan bruk av Tensar MSL gjøre det mulig å bruke fyllmasse av lavere kvalitet, som f.eks. resirkulerte steinmasser.
  • Kostnadsbesparelser på lang sikt: Mindre graving og bruk av resirkulerte steinmasser kan bety en reduksjon i byggekostnadene og CO2-utslippene på anlegget.
Image of Viktigheten av å undersøke

Viktigheten av å undersøke

Arbeidsplattformen må designes av en kompetent geotekniker. Designet avhenger av grunnforholdene, og en må ha gode nok data med basis i undersøkelser av grunnen. Plattformtykkelsen avhenger av styrken på undergrunnen, plattformmaterialene og, selvfølgelig, hvilken belastning man kan forvente under byggearbeidet. Det er viktig å ha en plattform som har tilstrekkelig bæreevne for trygt arbeid, samtidig som den er økonomisk og enkel og liketil å bygge. 

Image of T-Value-designmetoden

T-Value-designmetoden 

Tensars T-Value-designmetode gjør det mulig å evaluere mer nøyaktig de positive effektene stabiliserende geonett har på bæreevnen til en granulær arbeidsplattform. Metoden kan brukes på en rekke arbeidsplattform-materialer, ved forskjellige grunnforhold, og gjør det mulig å sammenligne design med, eller uten, geonett - også for jordtyper med svært lav skjærstyrke i undergrunnen. Den kan også brukes på fundamenter som ligger i overflaten eller er innebygd i bakken på grunt nivå, med tørre eller mettede granulære lag.  

For første gang kan man konsekvent dra nytte av alle fordelene ved stabiliserende geonett i designet av arbeidsplattformer. T-Value-modellen gir verifiserbare designløsninger som gjør det mulig å redusere plattformtykkelsen og forbedre bæreevnen, noe som reduserer byggekostnadene med opptil 30 % og karbonfotavtrykket til plattformen med opptil 40 %.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0