Flyplasser

airport-with-view-of-pavement-718x494

Flyplasser

Holdbar infrastruktur for flyplasser

Alle flyplasser har store mengder infrastruktur som er dyr å bygge og vedlikeholde. Den utvikler seg også kontinuerlig, i takt med interessentenes behov. I tillegg til dette kommer logistikk- og sikkerhetsutfordringene som hører til det å ha en flyplass i drift, og som gjør vedlikeholdet til en høyst kompleks og kostbar prosess. Det har vært nødvendig med endringer i strategi, investeringer og teknologi for å møte disse behovene.      

Flyplasseiere og -driftere ser ofte at de står i en vedlikeholds- og rekonstruksjonsprosess uten ende. Én stor faktor er de store områdene med fast dekke som den enkelte flyplass må vedlikeholde for å sikre at driften fungerer uten avbrudd. Utfordringen forsterkes av at de delene av dekkes som brukes mest og får tyngst belastning, som oppstillingsplasser og taksebaner, ofte også er de der det er størst behov for utført arbeid. Det utstrakte nettverket av rørtunneler for tilførselstjenester, rørledninger og drenering under dekket på disse stedene kan føre til forskjellige typer setningsproblemer. Og når dekket er bygd på veldig myk grunn, har man en enda større utfordring når det gjelder dets evne til å levere på lang sikt.    

Tensar geonett i et mekanisk stabilisert lag kan styrke dekker som legges over svak og variabel undergrunn og minske graden av ujevn setning. Denne måten å tenke design på medfører at det trengs mindre materiale til bærelag, og det går med mindre tid til bygging, samtidig som levetiden forlenges. Følgelig er det potensiale for betydelige gevinster med hensyn til kostnader og miljøpåvirkning.

Når man skal håndtere sprekker i eksisterende asfaltdekke eller legge et nytt lag på gamle betongdekker, kan Tensars mellomlagsprodukter inkorporeres i asfaltdekket og gi en betydelig økning i levetiden til dekket. Sprekkdannelsen oppover blir utsatt, og overflaten ser bedre ut, og viktigere – den fungerer bedre.    

Image of Konstruksjon av dekker

Konstruksjon av dekker

Flyplasseiere og -driftere velger Tensar geonett for å forbedre funksjonen til flyplassdekker ved å minimere bevegelse i bærelaget innenfor dekkeseksjonen og ved å forbedre og opprettholde stivheten. Ved å skape et stivere bærelag kan man designe dekker som fungerer like godt eller bedre, og som overholder budsjetter og krav til belastning.

Image of Vedlikehold av dekker

Vedlikehold av dekker

I konvensjonelle strategier for vedlikehold av dekker legger man vanligvis et ekstra lag asfalt over det eksisterende stive eller fleksible dekket, eller etter å ha slipt ned noe av den eksisterende asfaltoverflaten. Tykkelsen på det ekstra laget bestemmer hvor lang tid det tar før sprekker igjen beveger seg mot overflaten. Selv om levetiden forlenges noe, kan det aldri bli mer enn en midlertidig løsning. Erfaring viser at ved å bruke et Tensar-mellomlagsprodukt under overdekket, oppnår man en dramatisk økning i levetiden til dekket ved å hindre, eller utsette dannelse av refleksjonssprekker.

Image of Problemer med svak jord

Problemer med svak jord

Problemer med dekket skyldes det som befinner seg under overflaten. Hyppig, tung belastning fra fly- og kjøretøy- trafikk kan gi akselerert nedbryting av dekker, med spordannelse både i bærelaget og undergrunnen. Tensar geonett kan gi flyplassdekker og adkomstveier som fungerer bedre på lang sikt, ved å minimere deformeringen og opprettholde styrkefaktorene.

Når man har fast dekke over så store områder, kan jorden i undergrunnen variere svært mye. Det store antallet rørtunneler, rørledninger og dreneringsløp som er installert under dekket er også med på å skape variasjon i grunnforholdene. Undergrunnen fortsetter å variere gjennom konstruksjonens levetid, på grunn av endringer i regnintensitet og -frekvens. Ved å designe med Tensar-geonett for å stabilisere bærelagene i et dekke reduserer man effektene av variasjoner i undergrunnen, noe som i sin tur reduserer forekomsten av ujevn setning og gjør det mulig å designe dekker på en mer økonomisk måte.

Der man har flyplassdekker bygd på voller over svake jordlag, kan vollens fundament styrkes med Tensars systemer for støtte av voller. Tensar har utviklet systemer som skaper avstivede plattformer som fordeler belastningen på en mer effektiv måte over svake jordlag, noe som øker deres effektive bæreevne og reduserer ujevn setning. Dette gir fundamenter med forbedret strukturell integritet, kortere byggetid og lavere prosjektkostnader.

Image of Murer og bratte skråninger

Murer og bratte skråninger

Siden ikke alle flyplasser er bygd på flat og vannrett grunn, kan det vise seg nødvendig å benytte støttemurer eller gjøre hellinger brattere, spesielt på flyplasser i fjellterreng eller sjønære områder. Konvensjonelle løsninger, som murer i armert betong og spunt, kan være dyre, vanskelige å organisere og tidkrevende å bygge. Tensar tilbyr mur- og skråningsløsninger som sparer tid og penger målt mot alternativene. Skråninger som er gjort kunstig brattere, kan ha en front med naturlig vegetasjon som gir bedre virkning utseendemessig og miljømessig.

Voller kan ha god effekt når det gjelder å verne områder mot lydene av den delen av flyplassdriften som skjer på bakkenivå. Bratte voller med naturlig vegetasjon kan bygges ved hjelp av materialer funnet på stedet og med minimalt arealforbruk når de designes som jordstrukturer mekanisk stabilisert med Tensar.