Støttemurer og landkar til bruer 

An example of the TensarTech TW1 Wall System installed

Støttemurer og landkar til bruer

Kostnadseffektive alternativer til konvensjonelle støttemurer

Jordstøttemurer er sentrale på anleggsteder som har skrånende terreng – der det er viktig å ha et så stort utbyggbart areal som mulig – eller der det er nødvendig med bråe nivåendringer. De letter også press fra jord mot nedgravde strukturer. Landkar til bruer og vingemurer gir vollfyllingen horisontal støtte, og bærer også hele lasten fra brodekket.  

TensarTech GreenSlope-systemet benytter geonett for jordarmering, godt forbundet med systemspesifikke fasadekomponenter. TensarTechs helintegrerte systemer en enkle å installere og gir langsiktig holdbarhet, funksjon og strukturell integritet. De reduserer også byggekostnadene, som et lavere kostnadsalternativ til armert betong eller pelede støttemurer, eller ved bruk av varierte gjenfyllingsmaterialer – inkludert masser som er resirkulerte eller utvunnet på stedet. TensarTech-mursystemene kan også oppfylle de estetiske eller miljømessige kravene i prosjektet ditt med et vidt utvalg av fasadealternativer, inkludert modulære blokker, betongpaneler, steinfylte enheter eller stein- eller murverkskledning. 

Image of Murer med armert jord

Murer med armert jord

MSE-murer gir en sone med fyllmasse bestående av jord bak den vertikale fasaden, stabilisert med armeringsgeonett som legges bakover fra fasaden i horisontale lag, slik at de holder fyllmassen bak på plass. Murens utvendige fasade består vanligvis av betongblokker, forhåndsstøpte betongpaneler eller stålnett. Denne kledningen er ikke-bærende og hviler på de stabiliserte fyllmassene, vanligvis ved at den kobles til armeringsgeonettene.   

Murkonstruksjoner med armert jord er, når de utformes korrekt, i stand til å bære høy tilleggsbelastning, noe som gjør dem egnet til bruk sammen med landkar for bruer. Tensars designprogramvare TensarSoil gir denne kapasiteten, og mer til.

Den vide basen til den stabiliserte jordblokken gjør at vekttrykket reduseres, noe som reduserer eller fjerner behovet for fundamentering og gir en betydelig reduksjon i kostnadene.

Sammen med den slitesterke armeringen i Tensar geonett kan det brukes et vidt spekter av fyllmaterialer, inkludert resirkulerte steinmasser, materialer utvunnet på stedet og flyveaske. Ved å bruke disse fyllmaterialene av “lavere kvalitet” kan man redusere kostnadene ytterligere.

Det er systemer tilgjengelig med sertifisering for 120 års levetid for både støttemurer og brulandkar.

Den modulære utformingen til TensarTech mursystemer med armert jord gjør det mulig å bygge hurtig uten spesialistferdigheter, i de fleste tilfeller uten behov for tungt løfteutstyr eller forskaling.

Image of Støttemurer i flere lag eller terrasser

Støttemurer i flere lag eller terrasser

Høye murer kan konstrueres i ett enkelt plan, eller de kan trekkes inn slik at man skaper en serie terrasser. Dette kan være mer estetisk tiltalende og gjøre det mulig å ha vegetasjon som gjør strukturen grønn og myker den opp. I noen tilfeller kan man gi det øvre laget en vinkel bakover, slik at det blir en bevokst skråning med brattere vinkel. TensarTech armerte jordkonstruksjoner er godt egnet for denne typen bygging i lag. Designet tar hensyn til fasadens geometri og kan gi reduserte kostnader sammenlignet med konstruksjoner med én fasade.

Image of Landkar til bruer

Landkar til bruer

Landkar til bruer kan være enkle jordstøttekonstruksjoner som kun støtter fyllmaterialene i vollen, der den vertikale belastningen fra brua bæres atskilt fra dette, av søyler og peler. Imidlertid har det blitt vanligere å la opplaget hvile direkte på den armerte jordblokken, slik at all lasten fra brua overføres til den armerte jordkonstruksjonen. Brulandkar med TensarTech Wall System gir store kostnadsbesparelser og reduksjoner i byggetiden sammenlignet med å la opplaget hvile på søyler eller lastbærende murer i armert betong.

Lastbærende brulandkar sammen med Tensar geonettarmering har vist seg å være veldig effektive ved seismisk belastning, med reduksjon i setninger og strukturelle skader.

Tradisjonelt har det vært brukt glidelager under brudekket for å eliminere sideveis belastning fra opplaget som skyldes varme. Dette gjør designet enklere, med vedlikeholdsbehovet er stort, med de forstyrrelsene og kostnadene dette medfører.

Tensar har utviklet designteknikker for integrerte brulandkar med armert jord, der all sideveis belastning overføres direkte til opplaget. Lasten bæres av den stabiliserte jordblokken, inkludert den sykliske, horisontale belastningen fra brudekket.

 

Image of Murer for trykkavlastning

Murer for trykkavlastning

Nedgravde konstruksjoner er utsatt for sideveis belastning på grunn av trykket fra jorden. Det er mulig å skille sideveis jordbelastning fra vertikal belastning på slike konstruksjoner ved å bruke murer utenfor den nedgravde konstruksjonen som tar opp press eller trykk. Murer med TensarTech-armert jord er ideelle for trykkavlastning, siden den stabiliserte jordblokken bærer all horisontal belastning fra jorden, slik at den nedgravde konstruksjonen kun trenger å bære vertikal og hydrostatisk last.

På samme måte har trykkavlastnings-konstruksjoner blitt brukt for å redusere jordtrykket mot gamle murvegger eller brukonstruksjoner. I noen tilfeller har lettvekts steinmasser blitt brukt som armert fyllmasse for å minimere trykket bak den beskyttede konstruksjonen. Denne fremgangsmåten har blitt brukt til å beskytte mange eksisterende strukturer av historisk eller arkitektonisk betydning.

Image of Midlertidige jordstøttemurer

Midlertidige jordstøttemurer

Det er behov for midlertidige murer ved mange typer bygging i stadier. Pelede systemer har vært den foretrukne løsningen i mange år, men disse systemene er dyre og krever tunge løft og maskiner til pelingen, samt arbeidere med de rette ferdighetene.

TensarTech TR2 midlertidig støttemursystem er en velprøvd teknologi som gjør at du kan bygge midlertidige murer uten utfordringene og kostnadene som følger med ved valg av andre teknikker. Med et økonomisk fasadesystem med bøyd metalltråd, lettvekts installasjonsutstyr og bruk av ufaglært arbeidskraft er TensarTech TR2 midlertidige murer et holdbart og rimelig alternativ. Disse støttemurerne er ideelle for bygging i stadier, trafikkvedlikehold, landkar på veier for tung anleggstrafikk og lignende prosjekter. 

 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarSoil gjør det mulig for designingeniøren å produsere design for murer med armert jord, skråninger og landkar til bruer.

Send en forespørsel om TensarSoil

Stacked Image 0