Støtte til fundamenter og fyllinger

A construction project using TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Støtte til fundamenter og fyllinger

Fundamenter med forbedret strukturell integritet, kortere byggeplaner og lavere prosjektkostnader

Når du står overfor svake underliggende jordlag, kan utgraving og utskifting være kostbart og forstyrre fremdriften i prosjektet, og peling er et mye brukt alternativ – men dyrt. Tensar har en annen, mer effektiv og kostnadseffektiv tilnærming, som består i å bygge stive plattformer som fordeler lasten over svake jordlag. 

Utviklere, ingeniører og entreprenører vet at det å konstruere pålitelige fundamenter over dårlige jordlag kan være teknisk utfordrende, dyrt og tidkrevende. Tensar har utviklet en rekke systemer som skaper avstivede plattformer som fordeler belastningen på en mer effektiv måte over svake jordlag, noe som øker den effektive bæreevnen og reduserer ujevn setning. Dette gir fundamenter med forbedret strukturell integritet, kortere byggetid og lavere prosjektkostnader. 

Image of Fundamenter for voller

Fundamenter for voller

Bygging av stabile voller, veier, diker, veier på kunstige voller over vann og diker over svake jordarter er utfordrende. Jordarbeidene for disse prosjektene er dyre og tidkrevende når de bygges på konvensjonelle måter. Tensar tilbyr imidlertid systemer som skaper stive, stabile fundamentplattformer over svak jord ved vollens base. De to viktigste systemene er TensarTech Stratum og Tensar Basetex High Strength Geotextile. Disse systemene reduserer fotavtrykket til bygget, potensialet for ujevn setning og kravet til fyllmassevolum. De kan gjøre det mulig å bygge i ett enkelt trinn, noe som reduserer prosjektets tidslinje kraftig.

TensarTech® Stratum – cellebasert madrass for fundamentering 

TensarTech Stratum System skaper en 1m dyp, stiv fundamentplattform som reduserer effekten av ujevn setning og reduserer også sidespredning. Dette kan øke bæreevnen slik at stabiliteten forbedres, noe som muliggjør akselerert fylling.

Tensar Basetex geotekstil med høy styrke – Baseforsterkning

Tensar Basetex høystyrke-geotekstiler kan brukes til å forsterke basen i voller, for å avskjære skjærflater som kan strekke seg inn i jordlag i fundamentet som har lav styrke. Baseforsterkning med Tensar Basetex geotekstiler kan gjøre at man reduserer eller unngår byggeperioder i stadier, noe som bidrar til å overholde tidsfrister og budsjetter i prosjekter.

Image of Kranplattformer

Kranplattformer

Konsekvensene av svikt i undergrunnen eller for sterk setning kan bli katastrofale når det gjelder både kostnader ved utstyrsskade, tapt tid og skade på anleggspersonalet, og dessverre kan de statiske belastningene som overføres til undergrunnen der kranene arbeider, være ekstremt høye. Tensar geonett-teknologi har vist seg å bedre funksjonen til kranplattformkonstruksjoner. Mekanisk stabiliserte kranplattformer med underbygning av Tensar geonett har vært brukt til å støtte store kraner som opererer på utskifting av brudekk, vindparkanlegg og industrielle utbyggingsprosjekter. Man kan oppnå kostnadsbesparelser på opptil 40 %, og i de fleste tilfeller kan byggetiden også reduseres med 50 %.  

 

Begrensning av likvifaksjon

I seismiske regioner kan likvifaksjon av jorden oppstå, noe som fører til skade på bygninger gjennom ujevn setning. Tensar har velprøvde løsninger som skaper avstivede plattformer, som begrenser den ujevne setningen som forårsakes av likvifaksjon og minimerer skader på lave bygninger.

Dype fundamenter og jordforbedringsteknikker er godt egnet til å bære høye og tunge strukturer, der alvorlige likvefaksjonshendelser og lateral spredning kan forventes. Imidlertid er disse løsningene svært kostbare for strukturer som vanligvis fundamenteres på grunne fundamenter. Et Tensar mekanisk stabilisert granulært lag gir en mer økonomisk løsning ved å skape en skorpe som ikke kan gå over i flytende form, som bidrar til å forhindre overflatemanifestasjoner og tap av bæreevne. En har opplevd prosjektbesparelser på opptil 50 %, sammenlignet med dype fundamenter og andre jordforbedringsteknikker.

 

Støtte for rørledninger

Der nedgravde rørledninger krysser områder med svak jord, kan variasjoner i bæringen føre til ujevn setning. Ved å konstruere et Tensar mekanisk stabilisert lag i bunnen av grøftene skaper man en stiv plattform som reduserer ujevne setningseffekter.

Mekanisk stabiliserte lag bygget over nedgravde el-/gass-/kloakklinjer og rørledninger generelt kan gi beskyttelse mot tilleggsbelastning ved å fordele konsentrerte belastninger.

Image of Avstivning av overganger til voller

Avstivning av overganger til voller

Ujevn setning mellom tilførselsveier langs voller og over til faste strukturer, som bruer eller kulverter, kan føre til uakseptable kjøreegenskaper på veien. Dette krever ofte gjentatte vedlikeholdsinnsatser. Ved å bruke et Tensar fundamenteringssystem under vollen eller forhøyningen der tilførselsveien ligger, kan man skape en overgangssone, slik at ujevn setning reduseres. Det er mulig å bruke en avstivet plattform skapt av TensarTech Stratum, Tensar LTP eller Basal-forsterkning med Tensar Basetex geotekstil med høy styrke. Betingelsene man møter i det enkelte prosjekt vil avgjøre hva som er den mest hensiktsmessige løsningen.

Bygging av spenn over hulrom

Ved bygging av voller over områder med dyptgående gruvesjakter, (industri)tomter som tidligere har vært bebygd eller visse typer undergrunn må man ta høyde for mulige synkehull som oppstår fordi hulrom åpner seg under vollen – kanskje flere tiår etter at byggingen er ferdig. Basearmering bestående av ett enkelt eller flere lag Tensar Basetex kan designes, slik at vollen kan anlegges over hulrom og gi vollen langsiktig bæring. I noen tilfeller kan man med dette unngå injisering i dybden eller strukturelle fundamenter.

Ressurser: Støtte til fundamenter og fyllinger